วิทยากรพิเศษ

วิทยากรพิเศษ บรรยาย
หัวข้อ Renovate in Your Life การใช้ชีวิตเพื่อเป็นมิตรกับสังคม
ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านรองคณะบดีฯ
ดร.ทินกร ทาตระกูล และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
#LifePlan #LifePlan_Development